تعرفه خطوط اختصاصی ۱۰۰۰

ردیف نمونه شماره تعداد ارقام کاربران نمایندگان نمایندگان ویژه
غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی سفارشی
۱ ۱۰۰۰XXXXXXXXXX ۱۴ ۱۳۰,۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰
۲ ۱۰۰۰XXXXXXXXX ۱۳ ۳۵۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰ ۵۳۰,۰۰۰
۳ ۱۰۰۰XXXXXXXX ۱۲ ۶۵۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴ ۱۰۰۰XXXXXXX ۱۱ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۵ ۱۰۰۰XXXXXX ۱۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۲,۸۰۰,۰۰۰
۶ ۱۰۰۰XXXXX ۹ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۳,۶۰۰,۰۰۰
۷ ۱۰۰۰XXXX ۸ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۴۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۵,۲۰۰,۰۰۰
۸ ۱۰۰۰XXX ۷ ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۹ ۱۰۰۰XX ۶ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰,۰۰۰

 

 

تعرفه خطوط اختصاصی ۲۰۰۰

 

ردیف

 

تعداد ارقام

کاربران نمایندگان
 

غیر سفارشی

سفارشی  

غیرسفارشی

سفارشی
غیررند نیمه رند رند خیلی رند غیررند نیمه رند رند خیلی رند
 

۱

 

۱۲

 

۱,۷۰۰,۰۰۰

استعلام شود استعلام شود استعلام شود استعلام شود  

۱,۵۰۰,۰۰۰

استعلام شود استعلام شود استعلام شود استعلام شود
 

۲

 

۱۱

 

۲,۰۰۰,۰۰۰

استعلام شود استعلام شود استعلام شود استعلام شود  

۱,۷۰۰,۰۰۰

استعلام شود استعلام شود استعلام شود استعلام شود
 

۳

 

۱۰

 

۴,۰۰۰,۰۰۰

استعلام شود استعلام شود استعلام شود استعلام شود  

۳,۵۰۰,۰۰۰

استعلام شود استعلام شود استعلام شود استعلام شود
 

۴

 

۹

 

۵,۵۰۰,۰۰۰

استعلام شود استعلام شود استعلام شود استعلام شود  

۵,۰۰۰,۰۰۰

استعلام شود استعلام شود استعلام شود استعلام شود
 

۵

 

۸

 

۱۲,۰۰۰,۰۰۰

استعلام شود استعلام شود استعلام شود استعلام شود  

۱۱,۰۰۰,۰۰۰

استعلام شود استعلام شود استعلام شود استعلام شود
 

۶

 

۷

 

۱۸,۰۰۰,۰۰۰

استعلام شود استعلام شود استعلام شود استعلام شود  

۱۷,۰۰۰,۰۰۰

استعلام شود استعلام شود استعلام شود استعلام شود
 

۷

 

۶

 

۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰

استعلام شود استعلام شود استعلام شود استعلام شود  

۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰

استعلام شود استعلام شود استعلام شود استعلام شود

 

*خطوط ۲۰۰۰ انتخابی باتوجه به شماره از غیر رند تا خیلی رند در ۴ رده قرار می گیرد و قیمت های متفاوتی دارد.

 

 

تعرفه خطوط اختصاصی ۳۰۰۰

ردیف نمونه شماره تعداد ارقام کاربران نمایندگان نمایندگان ویژه
۱ ۳۰۰۰XXXXXXXXXX ۱۴ ۱۴۰,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰
۲ ۳۰۰۰XXXXXXXX ۱۲ ۸۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
۳ ۳۰۰۰XXXXXX ۱۰ ۹۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
۴ ۳۰۰۰XXXXX ۹ استعلام شود استعلام شود استعلام شود
۵ ۳۰۰۰XXXX ۸ استعلام شود استعلام شود استعلام شود

 

*خطوط ۳۰۰۰ شامل تعرفه رند و غیر رند نمی باشد.

 

 

تعرفه خطوط اختصاصی ۵۰۰۰۱

ردیف نمونه شماره تعداد ارقام کاربران نمایندگان نمایندگان ویژه
غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی سفارشی
۱ ۵۰۰۰۱XXXXXXXXXX ۱۵ ۸۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰
۲ ۵۰۰۰۱XXXXXXXXX ۱۴ ۹۰,۰۰۰ ۱۹۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰
۳ ۵۰۰۰۱XXXXXXXX ۱۳ ۳۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰
۴ ۵۰۰۰۱XXXXXXX ۱۲ ۶۵۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۵۲۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰
۵ ۵۰۰۰۱XXXXXX ۱۱ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰
۶ ۵۰۰۰۱XXXXX ۱۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۱,۷۵۰,۰۰۰
۷ ۵۰۰۰۱XXXX ۹ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۶۵۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۳,۴۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۱۵۰,۰۰۰
۸ ۵۰۰۰۱XXX ۸ ۴,۴۰۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۱۰۰,۰۰۰ ۵,۷۰۰,۰۰۰ ۳,۹۰۰,۰۰۰ ۵,۴۰۰,۰۰۰
۹ ۵۰۰۰۱XX ۷ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۰ ۵۰۰۰۱X ۶ ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰

 

*قیمت خطوط ۵۰۰۰۱ از سرشاخه شرکت نیست.( یعنی شما بعد از ۵۰۰۰۱ هر شماره ای مد نظر داشتید میتوانید انتخاب کنید)

 

تعرفه خطوط اختصاصی ۵۰۰۰۲

ردیف نمونه شماره تعداد ارقام کاربران نمایندگان نمایندگان ویژه
غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی سفارشی
۱ ۵۰۰۰۲XXXXXXXXX ۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰
۲ ۵۰۰۰۲XXXXXXXX ۱۳ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰
۳ ۵۰۰۰۲XXXXXXX ۱۲ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ ۱۶۰,۰۰۰ ۱۶۰,۰۰۰
۴ ۵۰۰۰۲XXXXXX ۱۱ ۴۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰
۵ ۵۰۰۰۲XXXXX ۱۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰
۶ ۵۰۰۰۲XXXX ۹ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰
۷ ۵۰۰۰۲XXX ۸ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۶۰۰,۰۰۰ ۶,۶۰۰,۰۰۰ ۳,۴۰۰,۰۰۰ ۶,۴۰۰,۰۰۰
۸ ۵۰۰۰۲XX ۷ مذاکره با شرکت مذاکره با شرکت مذاکره با شرکت
۹ ۵۰۰۰۲X ۶ مذاکره با شرکت مذاکره با شرکت مذاکره با شرکت

 

تعرفه خطوط اختصاصی ۵۰۰۰۴

ردیف نمونه شماره تعداد ارقام کاربران نمایندگان نمایندگان ویژه
غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی سفارشی غیرسفارشی سفارشی
۱ ۵۰۰۰۴XXXXXXXXX ۱۴ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰
۲ ۵۰۰۰۴XXXXXXXX ۱۳ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰
۳ ۵۰۰۰۴XXXXXXX ۱۲ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ ۱۶۰,۰۰۰ ۱۶۰,۰۰۰
۴ ۵۰۰۰۴XXXXXX ۱۱ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰
۵ ۵۰۰۰۴XXXXX ۱۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۶ ۵۰۰۰۴XXXX ۹ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰
۷ ۵۰۰۰۴XXX ۸ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۹۰۰,۰۰۰ ۳,۷۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۴۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰
۸ ۵۰۰۰۴XX ۷ مذاکره با شرکت مذاکره با شرکت مذاکره با شرکت
۹ ۵۰۰۰۴X ۶ مذاکره با شرکت مذاکره با شرکت مذاکره با شرکت

 

تعرفه خطوط اختصاصی ۰۲۱

ردیف نمونه شماره تعداد ارقام کاربران نمایندگان نمایندگان ویژه
۱ ۰۲۱XXXXXXXX ۸ ۵۰۰.۰۰۰ ۴۷۷.۰۰۰ ۴۶۰.۰۰۰
۲ ۰۲۱XXXXXX ۶ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰
۳ ۰۲۱XXXXX ۵ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۴ ۰۲۱XXXX ۴ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰
۵ ۰۲۱XXX ۳ ۴,۸۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۲۰۰,۰۰۰

 

 

تعرفه خطوط غیر متناظر ۲۱۰۰۰

ردیف تعداد ارقام کاربران نمایندگان نمایندگان ویژه
۱ ۱۰ ۹۰۰.۰۰۰ ۸۰۰.۰۰۰ ۷۰۰.۰۰۰
۲ ۹ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۹۰۰.۰۰۰ ۸۰۰.۰۰۰
۳ ۸ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۹۰۰.۰۰۰ ۸۰۰.۰۰۰
۴ ۸ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۹۰۰.۰۰۰
۵ ۷ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰
۶ ۶ ۱,۶۰۰,۰۰۰ الی ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ الی ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰ الی ۱,۸۰۰,۰۰۰
۷ ۵ ۲,۱۰۰,۰۰۰ الی ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ الی ۲,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ الی ۲,۵۰۰,۰۰۰
۸ ۴ ۳,۰۰۰,۰۰۰ الی ۴,۶۰۰,۰۰۰ ۲,۸۰۰,۰۰۰ الی ۴,۴۰۰,۰۰۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰ الی ۴,۰۰۰,۰۰۰
۹ ۳ ۷,۰۰۰,۰۰۰ الی ۹,۹۰۰,۰۰۰ ۶,۸۰۰,۰۰۰ الی ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۶,۴۰۰,۰۰۰ الی ۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۰ ۲ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ الی ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ الی ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ الی ۵۰,۰۰۰,۰۰۰

 

* تمامی قیمت ها به ریال میباشد.

 • ملاک رند بودن شماره :
 1. شماره های رند ، شماره هایی هستند که صعودی یا نزولی بوده و یا ارتباط معناداری داشته باشند.
 2. ارقام تکراری در شماره مورد نظر وجود داشته باشد.
 3. قیمت خطوط رند خطوط غیر متناظر ۰۲۱ از طرف اپراتور اعلام می شود.
 • شرایط نمایندگان ویژه :
 1. روزانه بیش از ۱۵ هزار پیامک ارسال داشته باشند.
 2. خرید های ایشان یکجا و بیش از ۵ میلیون تومان باشد.
 3. روزانه حداقل ۳ خط اختصاصی خریداری نمایند.
 • نکته های مهم خطوط :
 1. شماره های ۱۴ رقمی ۵۰۰۰۲ و ۵۰۰۰۴ برای هر کاربر فقط یک خط ارائه میشود حتی به نماینده سطح ۱۰.
 2. تعرفه خطوط ۸ رقمی در اپراتور ۵۰۰۰۴ باتوجه به رند بودن خطوط تعرفه متغییر می باشد.
logo-samandehi logo-enamad

نماد های اعتماد به وب گستر
اعتماد به وب گستر آسان است