جشنواره های فروش

عنوان سرویس

ساعت رایگان

سرعت

حجم

مدت زمان

قیمت (ریال)

سرویس یلدا جشنواره زمستانی آسیاتک ۴ الی  ۱۰ صبح ۶۰ درصد تخفیف بدون محدودیت سرعت درون شبکه ای ۱۵ گیگ ۱۵ ماه ۳۵۰۰۰۰

سرویس آ مثل آسیاتک

فروش ویژه پاییزه آسیاتک آ مثل آسیاتک ۲ الی ۸ صبح ۸۰  درصد تخفیف

بدون محدودیت سرعت درون شبکه ای

۶۰ گیگ

یکساله

  ۶۰۰۰۰۰

تعرفه خدمات اینترنت پر سرعت +ADSL2

عنوان سرویس

قیمت ۱ ماه (ریال)

قیمت ۳ ماه (ریال)

قیمت ۶ ماه (ریال)

قیمت ۱۲ ماه (ریال)

حامی ۰۱ گیگ در ماه (۵ تا ۸صبح نیم بها)

۵۷,۰۰۰

۱۶۷,۵۸۰

۳۱۸,۰۶۰

۶۰۱,۹۲۰

حامی ۰۲ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح نیم بها)

۹۰,۰۰۰

۲۶۴,۶۰۰

۵۰۲,۲۰۰

حامی ۰۴ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح نیم بها)

۱۳۸,۰۰۰

۴۰۵,۷۲۰

۷۷۰,۰۴۰

حامی ۰۶ گیگ در ماه (۲ تا ۵ صبح نیم بها و تا ۸ رایگان)

۱۹۷,۰۰۰

۵۷۹,۱۸۰

حامی ۲۴ گیگ در ۱۲ ماه (۲ تا ۸ صبح نیم بها)

۸۹۷,۶۰۰

حامی ۳۶ گیگ در ۶ ماه (۲ تا ۵ صبح نیم بها و تا ۸ رایگان)

۱,۰۰۴,۴۰۰

حامی ۴۸ گیگ در ۱۲ ماه (۲ تا ۸ صبح نیم بها)

 ۱,۳۵۱,۶۸۰

حامی نامحدود برنزی  ۱۲۸ با امکان تبادل حداقل ۶ گیگ درماه

۱۶۴,۰۰۰

۴۸۲,۱۶۰

۹۱۵,۱۲۰

۱,۷۳۰,۸۴۰

حامی نامحدود نقره ای ( با ۳ گیگ هدیه سرعت بالا و تبادل حداقل ۱۰ گیگ درماه) ۲۲۹,۰۰۰ ۶۷۳,۲۶۰ ۱,۲۷۷,۸۲۰ ۲,۴۱۸,۲۴۰

حامی نامحدود طلایی  ( با ۷ گیگ هدیه سرعت بالا و تبادل حداقل ۱۴ گیگ درماه)

۳۰۹,۰۰۰

۹۰۸,۴۶۰

۱,۷۲۴,۲۲۰

۳,۲۶۳,۰۴۰

چالاک ۰۱ گیگ در ماه  (۵ تا ۸ صبح نیم بها)

۶۵,۰۰۰

۱۹۱,۱۰۰

۳۶۲,۷۰۰

۶۸۶,۴۰۰

چالاک ۰۲ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح نیم بها)

۹۸,۰۰۰

۲۸۸,۱۲۰

۵۴۶,۸۴۰

چالاک ۰۴ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح نیم بها)

۱۵۰,۰۰۰

۴۴۱,۰۰۰

چالاک ۰۶ گیگ در ماه (۲ تا ۵ صبح نیم بها و تا ۸ رایگان)

۲۲۹,۰۰۰

چالاک ۱۸ گیگ در ۳ ماه (۲ تا ۵ صبح نیم بها و تا ۸ رایگان)

۵۹۹,۷۶۰

چالاک ۱۰ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح رایگان)

۳۳۹,۰۰۰

چالاک ۲۴ گیگ در ۶ ماه (۲ تا ۸ صبح نیم بها)

۸۰۹,۱۰۰

چالاک ۳۶ گیگ در ۱۲ ماه (۲ تا ۸ صبح نیم بها)

۱,۲۱۴,۴۰۰

چالاک نامحدود برنزی  ۲۵۶ با امکان تبادل حداقل ۱۰ گیگ درماه

۲۲۵,۰۰۰

۶۶۱,۵۰۰

۱,۲۵۵,۵۰۰

۲,۳۷۶,۰۰۰

چالاک نامحدود نقره ای ( با ۴ گیگ هدیه سرعت بالا و تبادل حداقل ۱۸ گیگ درماه)

۳۵۹,۰۰۰

۱,۰۵۵,۴۶۰

۲,۰۰۳,۲۲۰

۳,۷۹۱,۰۴۰

چالاک نامحدود طلایی  ( با ۱۰ گیگ هدیه سرعت بالا و تبادل حداقل ۲۵ گیگ درماه)

۴۹۹,۰۰۰

۱,۴۶۷,۰۶۰

۲,۷۸۴,۴۲۰

۵,۲۶۹,۴۴۰

چلچله ۰۱ گیگ در ماه  (۵تا۸صبح نیم بها)

۷۹,۰۰۰

۲۳۲,۲۶۰

۴۴۰,۸۲۰

۸۳۴,۲۴۰

چلچله ۰۲ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح نیم بها)

۱۱۳,۰۰۰

۳۳۲,۲۲۰

۶۳۰,۵۴۰

چلچله ۰۳ گیگ در ماه (۸ تا ۱۰ صبح رایگان نیم چاشت  )

۱۳۹,۰۰۰

۴۰۸,۶۶۰

۷۷۵,۶۲۰

چلچله ۰۴ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح نیم بها)

۱۶۹,۰۰۰

۴۹۶,۸۶۰

چلچله ۰۶ گیگ در ماه (۲ تا ۵ صبح نیم بها و تا ۸ رایگان)

۲۳۹,۰۰۰

چلچله ۱۸ گیگ در ۳ماه (۲ تا ۵ صبح نیم بها و تا ۸ رایگان)

۶۴۳,۸۶۰

چلچله ۱۰ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح رایگان)

۳۶۰,۰۰۰

چلچله ۲۰ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح رایگان)

۵۴۹,۰۰۰

چلچله ۴۸ گیگ در ۱۲ ماه (۲ تا ۸ صبح نیم بها) ۱,۶۰۵,۱۲۰

چلچله ۶۰ گیگ در ۶ ماه (۲ تا ۸ صبح رایگان)

۱,۵۰۶,۶۰۰

چلچله ۱۲۰ گیگ در ۱۲ ماه (۲ تا ۸ صبح رایگان) ۲,۷۶۶,۷۲۰

چلچله نامحدود برنزی  ۵۱۲ با امکان تبادل حداقل ۲۰ گیگ درماه

۳۸۱,۰۰۰

۱,۱۲۰,۱۴۰

۲,۱۲۵,۹۸۰

۴,۰۲۳,۳۶۰

چلچله نامحدود نقره ای ( با ۵ گیگ هدیه سرعت بالا و تبادل حداقل ۳۶ گیگ درماه)

۵۷۳,۰۰۰

۱,۶۸۴,۶۲۰

۳,۱۹۷,۳۴۰

۶,۰۵۰,۸۸۰

چلچله نامحدود طلایی ( با ۱۳ گیگ هدیه سرعت بالا و تبادل حداقل ۶۰ گیگ درماه)

۸۵۹,۰۰۰

۲,۵۲۵,۴۶۰

۴,۷۹۳,۲۲۰

۹,۰۷۱,۰۴۰

چابک ۰۱ گیگ در ماه  (۵تا ۸ صبح نیم بها)

۱۰۹,۰۰۰

۳۲۰,۴۶۰

۶۰۸,۲۲۰

۱,۱۵۱,۰۴۰

چابک ۰۲ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح نیم بها)

۱۴۰,۰۰۰

۴۱۱,۶۰۰

۷۸۱,۲۰۰

۱,۴۷۸,۴۰۰

چابک ۰۴ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح نیم بها)

۲۰۰,۰۰۰

۵۸۸,۰۰۰

چابک ۰۶ گیگ در ماه(۲ تا ۵ صبح نیم بها و تا ۸ رایگان)

۲۴۹,۰۰۰

۷۳۲,۰۶۰

چابک ۱۰ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح رایگان)

۳۷۹,۰۰۰

چابک ۲۰ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح رایگان)

۵۷۹,۰۰۰

چابک ۴۰ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح رایگان)

۹۷۹,۰۰۰

چابک ۴۸ گیگ در ۱۲ ماه (۲ تا ۸ صبح نیم بها)

۱,۹۶۴,۱۶۰

چابک ۱۲۰ گیگ در ۶ ماه (۲ تا ۸ صبح رایگان)

۲,۶۷۲,۸۲۰

چابک ۱۲۰ گیگ در ۱۲ ماه (۲ تا ۸ صبح رایگان)

۳,۱۲۵,۷۶۰

چابک نامحدود برنزی  ۱۰۲۴ با امکان تبادل حداقل ۴۰ گیگ درماه

۶۵۱,۰۰۰

۱,۹۱۳,۹۴۰

۳,۶۳۲,۵۸۰

۶,۸۷۴,۵۶۰

چابک نامحدود نقره ای ( با ۹ گیگ هدیه سرعت بالا و تبادل حداقل ۷۰ گیگ درماه)

۹۳۹,۰۰۰

۲,۷۶۰,۶۶۰

۵,۲۳۹,۶۲۰

۹,۹۱۵,۸۴۰

چابک نامحدود طلایی ( با ۱۸ گیگ هدیه سرعت بالا و تبادل حداقل ۱۲۰ گیگ درماه)

۱,۹۰۹,۰۰۰

۵,۶۱۲,۴۶۰

۱۰,۶۵۲,۲۲۰

۲۰,۱۵۹,۰۴۰

کیمیا ۰۱ گیگ در ماه  (۵تا۸صبح نیم بها)

۱۵۶,۰۰۰

۴۵۸,۶۴۰

۸۷۰,۴۸۰

۱,۶۴۷,۳۶۰

کیمیا ۰۲ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح نیم بها)

۱۷۹,۰۰۰

۵۲۶,۲۶۰

۹۹۸,۸۲۰

۱,۸۹۰,۲۴۰

کیمیا ۰۴ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح نیم بها)

۲۳۹,۰۰۰

۷۰۲,۶۶۰

۱,۳۳۳,۶۲۰

۲,۵۲۳,۸۴۰

کیمیا ۰۶ گیگ در ماه (۲ تا ۵ صبح نیم بها و تا ۸ رایگان)

۲۸۹,۰۰۰

۸۴۹,۶۶۰

کیمیا ۱۰گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح رایگان)

۴۰۹,۰۰۰

کیمیا ۲۰ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح رایگان)

۶۳۹,۰۰۰

کیمیا ۳۰ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح رایگان)

۸۲۹,۰۰۰

کیمیا ۶۰ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح رایگان)

۱,۳۰۹,۰۰۰

کیمیا ۶۰ گیگ در ۳ ماه (۲ تا ۸ صبح رایگان)

۱,۶۳۱,۷۰۰

کیمیا ۱۸۰ گیگ در ۶ ماه (۲ تا ۸ صبح رایگان)

۳,۹۰۶,۰۰۰

کیمیا نامحدود برنزی  ۲۰۴۸ با امکان تبادل حداقل ۸۱ گیگ درماه

۱,۰۸۹,۶۰۰

۳,۲۰۳,۴۲۴

۶,۰۷۹,۹۶۸

۱۱,۵۰۶,۱۷۶

 کیمیا نامحدود نقره ای ( با ۱۳ گیگ هدیه سرعت بالا و تبادل حداقل ۱۲۰ گیگ درماه)

۱,۶۱۹,۰۰۰

۴,۷۵۹,۸۶۰

۹,۰۳۴,۰۲۰

۱۷,۰۹۶,۶۴۰

 کیمیا نامحدود طلایی  ( با ۲۵ گیگ هدیه سرعت بالا و تبادل حداقل ۲۰۰ گیگ درماه )

۳,۴۱۹,۰۰۰

۱۰,۰۵۱,۸۶۰

۱۹,۰۷۸,۰۲۰

۳۶,۱۰۴,۶۴۰

کولاک ۰۱ گیگ در ماه  (۵تا۸صبح نیم بها)

۱۹۹,۰۰۰

۵۸۵,۰۶۰

کولاک ۰۲ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح نیم بها)

۲۲۹,۰۰۰

۶۷۳,۲۶۰

۱,۲۷۷,۸۲۰

۲,۴۱۸,۲۴۰

کولاک ۰۴ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح نیم بها)

۲۵۹,۰۰۰

۷۶۱,۴۶۰

۱,۴۴۵,۲۲۰

۲,۷۳۵,۰۴۰

کولاک ۰۶ گیگ در ماه (۲ تا ۵ صبح نیم بها و تا ۸ رایگان)

۳۱۹,۰۰۰

۹۳۷,۸۶۰

۱,۷۸۰,۰۲۰

۳,۳۶۸,۶۴۰

کولاک ۱۰ گیگ در ماه (۸ تا ۱۰ صبح رایگان نیم چاشت  )

۳۹۹,۰۰۰

۱,۱۷۳,۰۶۰

۲,۲۲۶,۴۲۰

۴,۲۱۳,۴۴۰

کولاک ۳۰ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح رایگان)

۸۴۹,۰۰۰

کولاک ۶۰ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح رایگان)

۱,۳۳۹,۰۰۰

کولاک ۹۰ گیگ در ۳ ماه (۲ تا ۸ صبح رایگان)

۲,۲۶۰,۸۶۰

کولاک ۱۰۰ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح رایگان)

۱,۹۸۹,۰۰۰

 کولاک ۳۶۰ گیگ در ۶ ماه (۲ تا ۸ صبح رایگان)

۷,۰۸۱,۰۲۰

کولاک ۳۶۰ گیگ در ۱۲ ماه (۲ تا ۸ صبح رایگان) ۸,۰۸۷,۹۰۴

کولاک نامحدود برنزی  ۴۰۹۶ با امکان تبادل حداقل ۱۶۲ گیگ درماه

۱,۹۷۹,۰۰۱

۵,۸۱۸,۲۶۳

۱۱,۰۴۲,۸۲۶

۲۰,۸۹۸,۲۵۱

کولاک نامحدود نقره ای ( با ۱۸ گیگ هدیه سرعت بالا و تبادل حداقل ۲۴۰ گیگ درماه)

۲,۸۹۹,۰۰۰

۸,۵۲۳,۰۶۰

۱۶,۱۷۶,۴۲۰

۳۰,۶۱۸,۴۴۰

کولاک نامحدود طلایی  ( با ۳۶ گیگ هدیه سرعت بالا و تبادل حداقل ۳۶۰ گیگ درماه)

۴,۹۸۹,۰۰۰

۱۴,۶۶۷,۶۶۰

۲۷,۸۳۸,۶۲۰

۵۲,۶۸۳,۸۴۰

شهاب ۰.۵ گیگ در ماه (۴ تا ۱۰ صبح رایگان) ۲۷۶.۰۰۰

۸۱۱.۴۴۰

شهاب ۰۲ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح نیم بها)

۳۰۹,۰۰۰

۹۰۸,۴۶۰

شهاب ۰۴ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح نیم بها)

۳۵۹,۰۰۰

۱,۰۵۵,۴۶۰

۲,۰۰۳,۲۲۰

۳,۷۹۱,۰۴۰

شهاب ۱۰ گیگ در ماه (۴ تا ۱۰ صبح رایگان)

۴۵۹,۰۰۰

۱,۳۴۹,۴۶۰

۲,۵۶۱,۲۲۰

۴,۸۴۷,۰۴۰

  شهاب ۲۰ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح رایگان)

۶۶۹,۰۰۰ ۱,۹۶۶,۸۶۰ ۳,۷۳۳,۰۲۰ ۷,۰۶۴,۶۴۰

شهاب ۴۰ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح رایگان)

۹۸۹,۰۰۰

۲,۹۰۷,۶۶۰

۵,۵۱۸,۶۲۰

۱۰,۴۴۳,۸۴۰

  شهاب ۲۰۰ گیگ در ماه (۲ تا ۸ صبح رایگان)

۳,۱۲۹,۰۰۰ ۹,۱۹۹,۲۶۰ ۱۷,۴۵۹,۸۲۰ ۳۳,۰۴۲,۲۴۰
 • برای مشاهده جزئیات تعرفه اینجا کلیک کنید.
 • در سرویسهای چندماهه مقدار حجم مصرفی ضریبی از تعداد ماه در میزان حجم معرفی شده یکماهه می باشد.
 • به هزینه اشتراک سه ماهه  ۲ % ، شش ماهه ۷ % و دوازده ماهه ۱۲ % تخفیف تعلق می گیرد.
 • قیمت ها به ریال محاسبه شده است.
 • مالیات ارزش افزوده در سامانه امور مشترکین هنگام صدور فاکتور به مبالغ فوق افزوده می شود.
 • طبق مصوبه ۱۵۲ و ۱۸۱ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تعرفه از ترکیب قیمت پایه و پلکانی، و با رعایت بند۳ مصوبه ۱۵۲ (هزینه ارسال (Send) در صورت حساب مشترکین محاسبه نخواهد شد.) بدست آمده است. حداکثر ضریب اشتراک سرویس ها ۱ به ۸ می باشد.
 • هزینه نصب ۱۵,۰۰۰ تومان و هزینه رانژه ۵,۰۰۰ تومان می باشد.
 • در راستای جلب رضایت مشترکین و تا زمان وجود بستر و امکانات لازم در شرکت آسیاتک حجم سرویس ها در برخی از ساعت های نیمه شب بصورت نیم بها و یا کاملاً رایگان محاسبه خواهد شد.
 • ضریب دسترسی، مشخص کننده امکان دسترسی مشتری به حداکثر خدمات ارایه شده روی بستر شبکه شرکت انتقال داده های آسیاتک با توجه به پارامترهای مندرج در SLA می باشد.درضمن جهت محاسبه غرامت و جریمه براساس ضریب عدم دسترسی (k)مندرج در SLA  رفتار خواهدشد .
 • بهره گیری مناسب و کامل  از سرویس های  با سرعت بالا مثل کیمیا، کولاک و شهاب مستلزم کیفیت مناسب خط تلفن مشترک می باشد.
 • سرویس های نامحدود نقره ای و طلایی در قسمتی از زمان استفاده با سرعت بالاتری نسبت به سرویس اسمی ارائه می گردد.در ضمن این مقادیر به صورت روزشمار محاسبه می شوند.
 • برای مشاهده قرارداد اشتراک خدمات ADSL اینجا را کلیک نمایید.

تعرفه ترافیک اضافی به صورت پلکانی

میزان هزینه حجم (ترافیک) اضافه :

میزان ترافیک  نیم گیگ ۱G≤۵ ۵<G≤۱۰ ۱۰<G≤۲۰ ۲۰<G≤۴۰ G>40
قیمت هر گیگ ۱۸,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰
 • قیمت ها به ریال محاسبه شده است .
 • هزینه مالیات ارزش افزوده در سامانه امورمشترکین هنگام صدور فاکتور به مبالغ فوق افزوده می شود.
 • با توجه به اینکه  تعرفه نهایی سرویس ها از ترکیب قیمت پایه و قیمت پلکانی ترافیک، و کمتر از سقف تعرفه ها ، تدوین شده است.لذا موضوع افزودن حجم به ترافیک خریداری شده ، در داخل قیمتها لحاظ گردیده است.

معرفی سرویس ها بر اساس پهنای باند اختصاص یافته

جدول معرفی سرویس ها بر اساس پهنای باند اختصاص یافته و نحوه تبدیل پهنای باند خریداری شده از بیت به بایت مطابق مصوبه ۱۸۱ سازمان تنظیم مقررات :

نام سرویس

سرعت اسمی به بیت

سرعت به بایت

حداقل

حداکثر

حامی

۱۲۸Kb

۱۶KB

۲KB

۱۶KB

چالاک

۲۵۶Kb

۳۲KB

۴KB

۳۲KB

چلچله

۵۱۲Kb

۶۴KB

۸KB

۶۴KB

چابک

۱۰۲۴Kb

۱۲۸KB

۱۶KB

۱۲۸KB

کیمیا

۲۰۴۸Kb

۲۵۶KB

۳۲KB

۲۵۶KB

کولاک

۴۰۹۶Kb

۵۱۲KB

۶۴KB

۵۱۲KB

شهاب

۱۰۲۴۰Kb

۱۲۸۰KB

۱۶۰KB

۱۲۸۰KB

آی پی ثابت

 • به ازای هر IP ثابت ماهیانه ۵۰.۰۰۰ ریال محاسبه می گردد.
 • IP اختصاصی به صورت تک IP و یا ۴، ۸ و ۱۶ تایی قابل ارائه می باشد.
logo-samandehi logo-enamad

نماد های اعتماد به وب گستر
اعتماد به وب گستر آسان است